whipping cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping cream.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whipping cream

    cream that has enough butterfat (30% to 36%) to be whipped

    Synonyms: light whipping cream

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).