whipping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whipping machine

    * kinh tế

    máy đánh tơi

    thiết bị khuấy