pip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pip.

Từ điển Anh Việt

 • pip

  /pip/

  * danh từ

  bệnh ứ đờm (gà)

  (từ lóng) cơn buồn rầu, cơn chán nản; cơn bực bội

  top have the pip: buồn rầu, chán nản; bực bội

  to give someone the pip: làm cho ai buồn rầu chán nản; làm cho ai bực bội

  * danh từ ((cũng) pippin)

  hột (cam, táo, lê)

  (từ lóng) người tuyệt, vật tuyệt

  * danh từ

  hoa (rô, cơ, pích, nhép trên quân bài); điểm (trên quân súc sắc)

  sao (trên cầu vai sĩ quan cấp uý)

  bông hoa lẻ (của một cụm hoa)

  mắt dứa

  * ngoại động từ

  (thông tục) bắn trúng (ai)

  thắng, đánh bại (ai)

  bỏ phiếu đen, bỏ phiếu chống lại (ai)

  * danh từ

  tiếng "píp píp" (tín hiệu báo giờ ở đài phát thanh)

  * nội động từ

  kêu "píp píp"

 • pip

  (lý thuyết trò chơi) số (trên quân bài)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pip

  * kinh tế

  bột

  hạt

  nhân

  * kỹ thuật

  đỉnh

  hoa trang trí

  điện tử & viễn thông:

  đốm sáng (ống tia điện tử)

  toán & tin:

  số (trên quân bài)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pip

  a disease of poultry

  a minor nonspecific ailment

  a small hard seed found in some fruits

  Similar:

  spot: a mark on a die or on a playing card (shape depending on the suit)

  blip: a radar echo displayed so as to show the position of a reflecting surface

  Synonyms: radar target

  shoot: kill by firing a missile

  shoot: hit with a missile from a weapon

  Synonyms: hit

  worst: defeat thoroughly

  He mopped up the floor with his opponents

  Synonyms: mop up, whip, rack up