pipe bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe bed

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nền đặt đường ống