pipe grip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe grip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe grip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe grip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe grip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bộ kẹp ống

    hàm kẹp ống