pipe hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe hole

    * kỹ thuật

    lỗ ống