pipe cot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe cot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe cot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe cot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe cot

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giường ngủ hình ống