pipe way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe way.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe way

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giá đặt cần ống khoan