pipe bowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe bowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe bowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe bowl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipe bowl

    Similar:

    bowl: a small round container that is open at the top for holding tobacco

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).