pipe key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe key

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khóa ống