pipe bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe bell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe bell

    * kỹ thuật

    khớp nối ống

    khớp ống