pipe grab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe grab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe grab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe grab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe grab

    * kỹ thuật

    móc ống