pipe drop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe drop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe drop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe drop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe drop

    * kỹ thuật

    bậc nước kiểu xi phông