pipe dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe dog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe dog

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móc kéo ống