pipe base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe base

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chân ống