piperic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piperic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piperic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piperic.

Từ điển Anh Việt

  • piperic

    * tính từ

    thuộc hồ tiêu; lấy từ hồ tiêu