pipeline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline.

Từ điển Anh Việt

 • pipeline

  /'paiplain/

  * danh từ

  ống dẫn dầu

  (nghĩa bóng) nguồn hàng vận chuyển liên tục (từ nơi sản xuất đến các nhà buôn lẻ)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lấy tin riêng

  diplomatic pipelines: đường tin ngoại giao

  * ngoại động từ

  đặt ống dẫn dầu

  dẫn bằng ống dẫn dầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipeline

  * kinh tế

  nguồn liên tục

  ống dẫn (dầu, hơi đốt...)

  * kỹ thuật

  đặt đường ống

  đường dây

  đường liên kết

  đường ống

  đường ống dẫn

  hệ thống đường ống

  ống

  ống dẫn

  ống dẫn chính

  xây dựng:

  dẫn bằng ống

  đặt ống dẫn

  toán & tin:

  đường liên hợp

  đường truyền bằng ống

  xử lý liên hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pipeline

  a pipe used to transport liquids or gases

  a pipeline runs from the wells to the seaport

  Synonyms: line

  Similar:

  grapevine: gossip spread by spoken communication

  the news of their affair was spread by word of mouth

  Synonyms: word of mouth