pipeline laying in ducts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline laying in ducts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline laying in ducts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline laying in ducts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline laying in ducts

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đặt đường ống trong rãnh