pipeline clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline clamp

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vành khớp đường ống