pipeline wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline wax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline wax

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    parafin dầu mỏ