pipeline link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline link

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn ống bù (chỉnh)