pipeline ballasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline ballasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline ballasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline ballasting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline ballasting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nạp tải đường ống

    sự rải balat đệm (đường) ống dẫn