pipeline lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline lining

    * kỹ thuật

    lớp lót ống