pipeline protector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline protector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline protector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline protector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline protector

    * kỹ thuật

    lớp bảo vệ đường ống