pipeline collar support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline collar support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline collar support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline collar support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline collar support

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòng đệm nối đường ống