pipeline service pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline service pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline service pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline service pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline service pressure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    áp suất riêng của đường ống