pipeline roller support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline roller support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline roller support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline roller support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline roller support

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giá lăn đỡ đường ống