pipeline hanger (bracket) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline hanger (bracket) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline hanger (bracket) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline hanger (bracket).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline hanger (bracket)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giá treo đường ống