pipeline valves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline valves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline valves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline valves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline valves

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    các van đường ống