pipeliner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeliner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeliner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeliner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeliner

    * kỹ thuật

    đường ống

    giao thông & vận tải:

    tàu đặt đường ống