pipeline ditching machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline ditching machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline ditching machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline ditching machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline ditching machine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy đào hào đặt đường ống