pipeline gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline gas

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khí trong đường ống