pipeline connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline connection

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nối đường ống