pipeline pulling through nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeline pulling through nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeline pulling through giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeline pulling through.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeline pulling through

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự luồn đường ống (qua)