pipeless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeless

    * kỹ thuật

    không có lõm co

    không có rỗ co