pipeless drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeless drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeless drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeless drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeless drain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rãnh tiêu nước không (có) ống