pipeless drainage system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeless drainage system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeless drainage system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeless drainage system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipeless drainage system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thống thoát nước không (có) ống