pipe up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipe up

    begin to play or sing

    Similar:

    shriek: utter a shrill cry

    Synonyms: shrill, pipe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).