shriek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shriek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shriek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shriek.

Từ điển Anh Việt

 • shriek

  /ʃri:k/

  * danh từ

  tiếng kêu thét, tiếng rít

  * động từ

  la, thét, rít, hét

  to shriek at the top of one's voice: gào thét ầm ĩ

  cười ngặt nghẽo ((thường) to shriek with laughter)

  to shriek out

  rền rĩ nói ra

  to shriek oneself hoarse

  la hét đến khản tiếng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shriek

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  xe vụn

Từ điển Anh Anh - Wordnet