shrill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shrill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shrill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shrill.

Từ điển Anh Việt

 • shrill

  /ʃril/

  * tính từ

  the thé, lanh lảnh, điếc tai, inh tai

  (nghĩa bóng) hay la gào, hay réo; hay nheo nhéo quấy rầy (người)

  * động từ

  (thơ ca); (văn học) la, kêu the thé, rít lên in tai nhức óc; hát the thé; nói nheo nhéo

  whistle shrills: tiếng còi rít lên inh tai nhức óc

  to shrill out a song: the thé hát một bài

  to shrill out a complaint: than phiền nheo nhéo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shrill

  having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones

  a shrill whistle

  a shrill gaiety

  Synonyms: sharp

  of colors that are bright and gaudy

  a shrill turquoise

  Similar:

  shriek: utter a shrill cry

  Synonyms: pipe up, pipe

  strident: being sharply insistent on being heard

  strident demands

  shrill criticism