sharp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sharp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sharp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sharp.

Từ điển Anh Việt

 • sharp

  /ʃɑ:p/

  * tính từ

  sắt, nhọn, bén

  a sharp knife: dao sắc

  a sharp summit: đỉnh nhọn

  rõ ràng, rõ rệt, sắc nét

  sharp distinction: sự phân biệt rõ ràng

  thình lình, đột ngột

  sharp turn: chỗ ngoặt đột ngột

  hắc (mùi); chua (rượu); rít the thé (giọng nói); cay nghiệt, độc địa, gay gắt (lời nói); ác liệt (cuộc đấu tranh); dữ dội (sự đau đớn); lạnh buốt (gió...); chói (tia sáng)

  tinh, thính, thông minh

  sharp eyes: mắt tinh

  sharp ears: tai thính

  a sharp child: đứa trẻ thông minh

  láu lỉnh, ma mảnh, bất chính

  sharp practices: thủ đoạn bất lương

  nhanh, mạnh

  to take a sharp walk: đi bộ rảo bước

  (ngôn ngữ học) điếc, không kêu

  (âm nhạc) thăng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) diện, bảnh, đẹp; đẹp trai

  as sharp as a needle

  thông minh sắc sảo

  sharp's the word!

  nhanh lên! chóng lên!

  to keep a sharp look-out

  (xem) look-out

  * danh từ

  kim khâu mũi thật nhọn

  (ngôn ngữ học) phụ âm điếc

  (âm nhạc) nốt thăng; dấu thăng

  (thông tục) người lừa đảo, người cờ gian bạc lận

  (đùa cợt) chuyên gia, người thạo (về cái gì)

  (số nhiều) (nông nghiệp) tấm, hạt tấm

  * phó từ

  sắc cạnh, sắc nhọn

  đúng

  at six o'clock sharp: (lúc) đúng sáu giờ

  thình lình, đột ngột

  to turn sharp round: quay lại đột ngột

  (âm nhạc) cao

  ti subg sharp: hát cao

  to look sharp

  (xem) look

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sharp

  * kinh tế

  hạt tấm

  tấm

  * kỹ thuật

  cạnh sắc

  dấu thăng

  đột ngột

  lưỡi sắc

  nhọn

  nhọn, sắc, rõ

  mạnh

  rõ

  sắc

  sắc bén

  sắc nét

  vật lý:

  nốt thăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sharp

  a musical notation indicating one half step higher than the note named

  a long thin sewing needle with a sharp point

  harsh

  sharp criticism

  a sharp-worded exchange

  a tart remark

  Synonyms: sharp-worded, tart

  keenly and painfully felt; as if caused by a sharp edge or point

  a sharp pain

  sharp winds

  Antonyms: dull

  having or made by a thin edge or sharp point; suitable for cutting or piercing

  a sharp knife

  a pencil with a sharp point

  Antonyms: dull

  (of a musical note) raised in pitch by one chromatic semitone

  C sharp

  Antonyms: flat

  very sudden and in great amount or degree

  a sharp drop in the stock market

  quick and forceful

  a sharp blow

  Similar:

  crisp: (of something seen or heard) clearly defined

  a sharp photographic image

  the sharp crack of a twig

  the crisp snap of dry leaves underfoot

  acuate: ending in a sharp point

  Synonyms: acute, needlelike

  acute: having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

  an acute observer of politics and politicians

  incisive comments

  icy knifelike reasoning

  as sharp and incisive as the stroke of a fang

  penetrating insight

  frequent penetrative observations

  Synonyms: discriminating, incisive, keen, knifelike, penetrating, penetrative, piercing

  astute: marked by practical hardheaded intelligence

  a smart businessman

  an astute tenant always reads the small print in a lease

  he was too shrewd to go along with them on a road that could lead only to their overthrow

  Synonyms: shrewd

  shrill: having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones

  a shrill whistle

  a shrill gaiety

  abrupt: extremely steep

  an abrupt canyon

  the precipitous rapids of the upper river

  the precipitous hills of Chinese paintings

  a sharp drop

  Synonyms: precipitous

  sharply: changing suddenly in direction and degree

  the road twists sharply after the light

  turn sharp left here

  the visor was acutely peaked

  her shoes had acutely pointed toes

  Synonyms: acutely