sharply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sharply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sharply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sharply.

Từ điển Anh Việt

 • sharply

  * phó từ

  sắt, nhọn, bén

  rõ nghĩa, dễ nhận, rõ ràng, sắc nét

  thình lình, đột ngột (về đoạn cong, đường cong, dốc )

  lanh lảnh, chói tai, the thé (về âm thanh)

  cay, hắc, gắt, hăng, tạo ra một cảm giác mạnh (về mùi, vị)

  buốt, nhói (về cơn đau, cơn lạnh)

  tinh, thính, nhạy, thông minh, sắc sảo

  cao (về âm thanh, nhạc cụ )

  thăng, cao nửa cung (về nốt nhạc)

  chỉ trích gay gắt

  ma mảnh, bất chính, thiếu đạo đức

  nhanh chóng, mau mắn, mạnh mẽ

  điếc, không kêu

  diện, chải chuốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sharply

  in a well delineated manner

  the new style of Minoan pottery was sharply defined

  Synonyms: crisply

  changing suddenly in direction and degree

  the road twists sharply after the light

  turn sharp left here

  the visor was acutely peaked

  her shoes had acutely pointed toes

  Synonyms: sharp, acutely

  Similar:

  aggressively: in an aggressive manner

  she was being sharply questioned

  precipitously: very suddenly and to a great degree

  conditions that precipitously increase the birthrate

  prices rose sharply