precipitously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipitously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipitously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipitously.

Từ điển Anh Việt

 • precipitously

  * phó từ

  (thuộc) vách đá, như vách đá; dốc đứng, dốc ngược (đường...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • precipitously

  very suddenly and to a great degree

  conditions that precipitously increase the birthrate

  prices rose sharply

  Synonyms: sharply

  abruptly; in a precipitous manner

  the mountains rose precipitously from the shore