piercing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piercing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piercing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piercing.

Từ điển Anh Việt

 • piercing

  /'piəsiɳ/

  * tính từ

  nhọc sắc

  xoi mói (cái nhìn); buốt thấu xương (lạnh); nhức nhối (đau...); nhức óc (tiếng la thét); sắc sảo, sâu sắc (cách nhận định); châm chọc (lời nhận xét)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piercing

  * kỹ thuật

  sự đột lỗ

  sự đục

  sự đục thủng

  sự giùi

  sự xuyên thủng

  xảm

  xây dựng:

  trét khe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • piercing

  Similar:

  pierce: cut or make a way through

  the knife cut through the flesh

  The path pierced the jungle

  Light pierced through the forest

  pierce: move or affect (a person's emotions or bodily feelings) deeply or sharply

  The cold pierced her bones

  Her words pierced the students

  pierce: sound sharply or shrilly

  The scream pierced the night

  pierce: penetrate or cut through with a sharp instrument

  Synonyms: thrust

  pierce: make a hole into

  The needle pierced her flesh

  acute: having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

  an acute observer of politics and politicians

  incisive comments

  icy knifelike reasoning

  as sharp and incisive as the stroke of a fang

  penetrating insight

  frequent penetrative observations

  Synonyms: discriminating, incisive, keen, knifelike, penetrating, penetrative, sharp

  cutting: painful as if caused by a sharp instrument

  a cutting wind

  keen winds

  knifelike cold

  piercing knifelike pains

  piercing cold

  piercing criticism

  a stabbing pain

  lancinating pain

  Synonyms: keen, knifelike, stabbing, lancinate, lancinating