piercing saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piercing saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piercing saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piercing saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piercing saw

    * kỹ thuật

    cái cưa dây

    cái cưa lưỡi hẹp