piercing of a tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piercing of a tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piercing of a tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piercing of a tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piercing of a tunnel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự mở đường hầm