piercing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piercing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piercing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piercing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piercing machine

    * kỹ thuật

    máy đột

    máy đột lỗ