piercing press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piercing press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piercing press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piercing press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piercing press

    * kỹ thuật

    máy đột lỗ

    cơ khí & công trình:

    máy đột lỗ nhiều tầng