lancinating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lancinating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lancinating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lancinating.

Từ điển Anh Việt

 • lancinating

  /'lɑ:nsineitiɳ/

  * tính từ

  đau nhói

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lancinating

  * kỹ thuật

  y học:

  đau xé

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lancinating

  Similar:

  cutting: painful as if caused by a sharp instrument

  a cutting wind

  keen winds

  knifelike cold

  piercing knifelike pains

  piercing cold

  piercing criticism

  a stabbing pain

  lancinating pain

  Synonyms: keen, knifelike, piercing, stabbing, lancinate