knifelike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

knifelike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm knifelike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của knifelike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • knifelike

  cutting or able to cut as if with a knife

  having a sharp or distinct edge

  a narrow knifelike profile

  Similar:

  acute: having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

  an acute observer of politics and politicians

  incisive comments

  icy knifelike reasoning

  as sharp and incisive as the stroke of a fang

  penetrating insight

  frequent penetrative observations

  Synonyms: discriminating, incisive, keen, penetrating, penetrative, piercing, sharp

  cutting: painful as if caused by a sharp instrument

  a cutting wind

  keen winds

  knifelike cold

  piercing knifelike pains

  piercing cold

  piercing criticism

  a stabbing pain

  lancinating pain

  Synonyms: keen, piercing, stabbing, lancinate, lancinating

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).